خانم فاطمه جعفرزاده
 
سرپرستار بخش ICU
 
شماره داخلی:278
 
این بخش در طبقه دوم ساختمان شماره  2 قرار دارد.دارای 4 تخت می باشد و به بیمارانی که نیاز به مراقبتهای ویژه دارند ارائه خدمت می نماید.
-- 16 مرداد 1400