خانم افسانه میر مسعودی

 کارشناس فیزیوتراپی

 

 
شماره داخلی بخش:253
 

این بخش در طبقه دوم ساختمان درمانی انتهای بخش مردان قرار دارد.انجام اقداماتی نظیر ماساژ درمانی،فارادیک ،IR ،تحریک الکتریکی و اولتراسوند از جمله خدمات ارائه شده توسط این بخش جهت بیماران بستری می باشد.

-- 16 مرداد 1400