فعالیت های و برنامه های آموزشی

·         برگزاری کلاسهای آموزشی در طی یکسال

·         شرکت کارکنان مرتبط در کلاسهای برگزار گردیده توسط دانشگاه

·        تهیه کتابچه توجیهی  و بازنگری سالانه آن جهت استفاده کارکنان جدید الورود

·     ارائه آموزشهای لازم توسط کارکنان مسئول به بیماران و اطمینان از انجام این آموزشها

·         نیاز سنجی آموزشی جهت سال آینده

·         تهیه پمفلت های آموزشی جهت پرسنل- بیماران و مراجعین

·         تهیه بنرهای آموزشی جهت پرسنل- بیماران و مراجعین

·         تهیه فلوچارت های آموزشی جهت پرسنل


-- 16 مرداد 1400