آدرس بیمارستان: تالش -جاده تالش به رشت -جنب ورزشگاه کارگران-  تلفن:432516007
 
ایمیل بیمارستان:  nooranih@gums.ac.ir
-- 16 مرداد 1400