شماره تلفن  داخلی بخش :
130 
 بخش رادیولوژی این بیمارستان در طبقه همکف مجاور بخش آزمایشگاه در ساختمان شماره 2 واقع می بشد.و دارای دو اتاق رادیوگرافی- یک اتاق سونوگرافی- یک تاریکخانه و همچنین 2 اتاق سی تی اسکن شامل اتاق فرمان و اتاق بیمار،اتاق ریکاوری و اتاق استراحت پرسنل  میباشد.

سی تی اسکن های در خواستی پزشکان به صورت ساده و با کنتراست و ماده حاجب در این مرکز تصویرپردازی انجام می پذیرد .

 پذیرش بیماران اورژانسی به صورت 24ساعته و پذیرش بیماران الکتیو تنها در شیفت صبح صورت می پذیرد.

 
 
 
 
-- 16 مرداد 1400