پرونده بیمار پس از ویزیت توسط پزشک و دستور ترخیص از سوی ایشان ، توسط بخش به واحد درآمد ارجاع داده می شود. در این واحد کارکنان پس از بررسی یک به یک پرونده ها، قبض مربوطه را صادر و به مراجعین ارائه  می دهند. مراجعین پس از پرداخت هزینه مندج در قبض  در واحد تعرفه و ارائه رسید به واحد درآمد ، برگه ترخیص را دریافت می نمایند که هنگام خروج از بیمارستان  به نگهبانی  ورودی بیمارستان تحویل می دهند.
 
-- 28 شهریور 1400