بیماران تصادفی
 

پذیرش و انجام خدمات درمانی برای  بیماران تصادفی  رایگان است ،البته به شرطی که تصادفی بودن بیمار احراز گردد.به همین دلیل  بیمار یا نماینده او باید قبل از ترخیص  با  مراجعه به مددکاری بیمارستان  نامه ای جهت دریافت مدارک (مندرج در نامه)  از پاسگاه  اخذ و به پاسگاه مسئول رسیدگی ارائه نماید. سپس  مدارک ماخوذه از پاسگاه  را به واحد درآمد بیمارستان تحویل دهد.پس از بررسی و تائید مدارک ،هزینه بیمار رایگان منظور خواهد شد.

 

 
    -- 03 مهر 1400