خانم مهتاج اشرف
سرپرستار بخش اطفال
شماره داخلی:172
این  بخش
در طبقه سوم قرار دارد.دارای 14 تخت متوسط اطفال ، 1 تخت بزرگ،10 دستگاه فتوتراپ ،9 کات نوزاد ،3 دستگاه انکوباتو ر ثابت و 1 دستگاه انکوباتور پرتابل می باشد.
-- 16 مرداد 1400