خانم مصدقه وفائی

    سرپرستار اتاق عمل 
     بخش اتاق عمل
:  

  شماره داخلی:223

اتاق عمل بیمارستان شهید نورانی در ساختمان شماره 2 این بیمارستان قرار داردو دارای 3 اتاق می باشد.ماهیانه به طور متوسط 300 عمل جراحی در این واحد انجام می پذیردو دارای 3 پرستار ،6 کاردان اتاق عمل،1نفر بهیار، 1نفر کارشناس هوشبری ، 6 کاردان هوشبری و3 متخصص بیهوشی می باشد.

-- 16 مرداد 1400