آزمایشگاه
 
 

دکتر بابک عزیز افشار

مسئول فنی آزمایشگاه

رضا مالک مقدم

کارشناس فنی آزمایشگاه

 
 
 

شماره تلفن داخلی : 274


مسیر دستیابی : 
طبقه همکف

 

واحد آزمایشگاه بیمارستان شهید نورانی در طبقه ی همکف  قرار دارد.  این واحد جزئی واحدهای برون سپاری شده به بخش خصوصی می باشد.آزمایشگاه دارای بخش های فعال هماتولوژی ، میکروب شناسی،  انگل و ادار ،بیوشیمی، سرولوژی و بانک خون می باشد . که هر کدام به تفصیل ،ارایه میگردند:

*بخش هماتولوژی: در این قسمت کلیه ی آزمایشات CBC,ESR,PT,PTT,ABG, و ....انجام میگردد.

بخش بیوشیمی:
دراین قسمت کلیه  آزمایشات 
BS,BUN,Cr,Na,K,Mg,Ca,Ph,TG,Chol,HDL,LDL,LDH,Amilase,CPK,ALT,AST,ALP,Alb,Protein و ...... انجام میگردد.

*بخش میکروب شناسی : در این قسمت آزمایشات،کشت خون،کشت زخم،کشت از لوله تراشه،کشت از نوک سون فولی،کشت از کاتترهای CVP،کشت از مایعات پریتوئن و مفصل و پلور،کشت خلط میکروبی،کشت مدفوع و کشت از وسایل کاشتنی داخل بافتی و ... انجام میشود.

 *بخش سرولوژی : در این قسمت آزمایشات،CRP,RF, مایع CSF و... انجام میشود.

 * بخش انگل و ادرار:تجزیه کامل ادرار و وزن مخصوص، انجام میشود.

*بخش بانک خون : کلیه ی فرآورده های خونی اعم از:پکدسلFFP,کرایو،پلاکت،خون شسته شده،فاکتورهای انعقادی و .... توسط این قسمت ،تامین میگردد.

-- 16 مرداد 1400