برنامه درمانگاه تخصصی  شهریور 92
 
ایام هفته
                                                      متخصص
ارتوپدی
چشم پزشکی
گوش و حلق و بینی
اطفال
اورلوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
شنبه
 
 
 
 
دکتر عزیزی
ساعت:8/5صبح
دکتر دیوبند
ساعت:8/5صبح 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
دکتر عاشوری
ساعت:8 صبح
 
 
 
 
دکتر رمضان زاده
ساعت:
8/5صبح
 
 
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
ساعت:9صبح
دکتر میرهاشمی
ساعت:9صبح
دکتر نصیری
(فقط برای بیماران دیابتی)
ساعت :8صبح
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکترآل اسماعیل
ساعت:
8/5صبح
 
 
چهارشنبه
دکتر عاشوری
ساعت:8
 
 
 
 
 
 
دکتر عبادی
ساعت:صبح8 
پنج شنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
ساعت:8صبح
 
 
 برنامه درمانگاه تخصصی مهرماه92
 
ایام هفته
                                                      متخصص
ارتوپدی
چشم پزشکی
گوش و حلق و بینی
اطفال
اورلوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
شنبه
 
 
 
 
دکتر عزیزی
ساعت:5/8صبح
دکتر نوروزی
ساعت:9صبح
 
 

 
 
 
 
یکشنبه
دکتر عاشوری
ساعت:5/8
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه
 
 
 
 دکتر هارونی
ساعت:
9صبح
دکتر میرهاشمی
ساعت:9صبح
دکتر نصیری
(فقط برای بیماران دیابتی)
ساعت :8صبح
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکترآل اسماعیل
ساعت:
5/8صبح
 

چهارشنبه
دکتر عاشوری
ساعت:
8صبح
 
 
 
 
 
 
دکتر عبادی
ساعت:8
صبح
 
پنج شنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
ساعت:8صبح
 


لیست آنکال پزشکان متخخصص بیمارستان شهید نورانی تالش

برنامه حضور پزشکان در درمانگاه تخصصی
 
 
ایام
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5
دکتر محمدی
10 صبح
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر پیران
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
9 صبح
دکتر میرهاشمی
9 صبح
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکتر آل اسماعیل
8/5صبح
دکتر پیران
8/5 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح
چهارشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
دکتر محمدی
8/5 صبح
 
 
 
دکتر عبادی
8 صبح
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( پذیرش ) نوبت دهی بیماران در درمانگاه  ساعت 30: 7 صبح به صورت حضوری می باشد .
  

( پذیرش ) نوبت دهی بیماران ساعت 30: 7 صبح به صورت حضوری می باشد .

 
ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
دکتر محمدی
10 صبح
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر پیران
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
9 صبح
دکتر میرهاشمی
9 صبح
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکتر آل اسماعیل
8/5 صبح
دکتر پیران
 8/5 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
چهارشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
دکتر محمدی
 8/5صبح
 
 
 
دکتر عبادی
8 صبح
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
برنامه  حضور پزشکان در درمانگاه تخصصی
 

( پذیرش ) نوبت دهی بیماران ساعت 30: 7 صبح به صورت حضوری می باشد .

 
 
 
 
ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر اشرف تالش
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
دوشنبه
 
 
 
دکتر محمدی
10 صبح
 
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
دکتر رعیتی
8/5صبح 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکتر آل اسماعیل
8/5 صبح
دکتر پیران
 10 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
چهارشنبه
 
 
 
دکتر محمدی
10صبح
 
 
 
دکتر عبادی
8 صبح
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبحبرنامه  حضور پزشکان در درمانگاه تخصصی
 
 
ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
جراح مغز
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر اشرف تالش
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
دوشنبه
 
 
 
دکتر محمدی
8صبح
 
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
دکتر رعیتی
8/5صبح 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکتر آل اسماعیل
8/5 صبح
دکتر پیران
 10 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
دکتر محمدامین
12صبح
چهارشنبه
 
 
 
 
 
 
 
دکتر عبادی
8 صبح
 
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح
 

 

برنامه  حضور پزشکان در درمانگاه تخصصی

 
 
ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
جراح مغز
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر اشرف تالش
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
8صبح
 
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
دکتر رعیتی
8/5صبح 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکتر آل اسماعیل
8/5 صبح
دکتر پیران
 10 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
دکتر محمدامین
11صبح
چهارشنبه
 
 
 
 دکتر محمدی
8صبح
 
 
 
دکتر عبادی
8 صبح
 
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح
 

لیست آنکالی پزشکان در خرداد ماه 93

ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
جراح مغز
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر اشرف تالش
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
8صبح
 
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکتر آل اسماعیل
8/5 صبح
دکتر پیران
 10 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
چهارشنبه
 
 
 
 دکتر محمدی
8صبح
 
 
 
دکتر عبادی
8 صبح
 
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح

 
 

ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
جراح مغز
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر اشرف تالش
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
8صبح
 
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
دکتر آل اسماعیل
8/5 صبح
دکتر پیران
 10 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
چهارشنبه
 
 
 
 دکتر محمدی
8صبح
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح

ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
جراح مغز
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر اشرف تالش
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
8صبح
 
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 

دکتر پیران
 10 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
چهارشنبه
 
 
 
 دکتر محمدی
8صبح
 
دکتر آل اسماعیل
8/5 صبح
 
 

 
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح
 
 

ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
جراح مغز
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
 
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 
دکتر عاشوری
8 صبح
 
 
 
 
دکتر اشرف تالش
8/5صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
8صبح
 
دکتر نصیری (دیابت) 8 صبح
 
 
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 

دکتر پیران
 10 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5صبح
 
چهارشنبه
 
 
 
 دکتر محمدی
8صبح
 
دکتر آل اسماعیل
8/5 صبح
 
 

 
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
دکتر هاشمی
8 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح
 
 
ایام هفته
 متخصص
ارتوپد
ENT
اطفال
اورولوژی
داخلی
قلب
نورولوژی
پوست
جراح مغز
شنبه
 
 
دکتر عزیزی
8/5صبح
 دکتر نوروزی 10صبح
 
 
 
 
 
 
یکشنبه
 

 
 
 
 
دکتر اشرف تالش
9/5صبح
 
دکتر رعیتی
8صبح
 
دوشنبه
 
 
 
دکتر هارونی
8/5صبح
 
دکتر نصیری (دیابت) 8/5 صبح
 
 
 
 
سه شنبه
 
 
 
دکتر نوروزی 10صبح
 

دکتر پیران
 9 صبح
 
دکتر رعیتی
8صبح
 
چهارشنبه
 
 
 
 دکتر محمدی
8/5صبح
 
دکتر آل اسماعیل
9 صبح
 
 

 
 
پنجشنبه
 
 
 
دکتر نوروزی 10صبح
 
 
دکتر هاشمی
8/5 صبح
 
دکتر رعیتی
8/5 صبح
 
آقای دکتر نوروزی متخصص اطفال همه روزه به جز روزهای پنجشنبه و جمعه عصرها از ساعت 4 الی 8 بیماران را ویزیت می نماید.

برنامه درمانگاه تخصصی دی ماه 93
 
 
 
 
 نوبت دهی به صورت حضوری می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برنامه درمانگاه تخصصی در بهمن ماه 93

 

 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 

 

 
دانلود فایل برنامه درمانگاه تخصصی
 
 
 

 
 
 
 

در ایام تعطیلات عید  درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید نورانی تالش تعطیل می باشد و به محض شورع مجدد فعالیت، برنامه به اطلاع خواهد خواهد رسید.


    
-- 16 مرداد 1400